Run ID 提交时间 用户 题目 语言 评测结果 时间 内存
30546858 2020-10-06 15:40:14 193401010127 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 11 ms 1 KB
30547062 2020-09-26 22:58:35 193401050107 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 26 ms 1 KB
30545497 2020-09-17 20:44:16 183401050217 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Compilation Error 0 ms 0 KB
30547060 2020-04-15 16:11:34 193401050105 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 30 ms 1 KB
30546810 2020-02-21 14:17:14 193401010213 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Wrong Answer 11 ms 1 KB
30546122 2020-02-15 11:03:16 173408020129 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Wrong Answer 7 ms 1 KB
30545431 2020-02-11 20:47:32 183401060111 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 17 ms 1 KB
30545676 2020-02-11 17:57:42 183401040106 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 35 ms 1 KB
30546923 2020-02-11 11:03:45 193401010323 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Time Limit Exceeded 2053 ms 1 KB
30544110 2020-02-10 23:19:01 173401040219 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 30 ms 1 KB
30546776 2020-02-10 03:46:41 193401060121 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 31 ms 1 KB
30546841 2020-02-08 15:02:06 193401010110 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 8 ms 1 KB
30545585 2020-02-07 20:23:08 183401010212 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 34 ms 1 KB
30545588 2020-02-07 18:58:02 183401010215 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 51 ms 1 KB
30545450 2020-02-07 18:45:35 183401060130 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 206 ms 1 KB
30547106 2020-02-07 17:48:22 193401050221 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 20 ms 1 KB
30545570 2020-02-07 16:09:21 183401010130 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 68 ms 1 KB
30547077 2020-02-07 15:55:35 193401050122 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 7 ms 1 KB
30546821 2020-02-07 14:15:51 193401010224 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 29 ms 1 KB
30546964 2020-02-07 03:02:41 193401040130 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Wrong Answer 9 ms 1 KB
30546988 2020-02-06 22:59:49 193401040224 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 22 ms 1 KB
30545466 2020-02-06 22:25:12 183401050114 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 22 ms 1 KB
30545692 2020-02-06 21:09:20 183401040123 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Time Limit Exceeded 2053 ms 1 KB
30545522 2020-02-06 20:31:13 183401010414 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 11 ms 1 KB
30545558 2020-02-06 18:39:59 183401010117 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 30 ms 1 KB
30545468 2020-02-06 18:11:22 183401050116 3054. 超级简单的欧几里得泡澡超级简单的欧几里得泡澡 C++ Accepted 9 ms 1 KB